Postbus 64710 | 2506 CC Den Haag

Naast de individuele interimmanager kunnen ook interimbureaus of samenwerkingsverbanden van interimmanagers zich bij VBIM aansluiten. VBIM kan maatwerk oplossing bieden voor de juridische aansprakelijkheden van het bureau. Indien het bureau de contractpartner van de opdrachtgever is, ontstaat immers ook een risico-aansprakelijkheid voor de geleverde diensten. Het maakt daarbij niet uit of de diensten door een interimmanager in loondienst bij het bureau, of door een ingehuurde interimmanager (of diens BV) worden uitgevoerd.

Indien het bureau optreedt als zogeheten tussenkomstbureau, dus alleen het contract met de opdrachtgever sluit en een back-to-back overeenkomst aangaat met een zelfstandig interimmanager (of diens BV) kan een belangenconflict ontstaan ingeval van een claim door een ontevreden opdrachtgever. De aangesproken interimmanager kan bijvoorbeeld alle schuld bij het bureau leggen op grond van ontoereikende begeleiding of onvolledige informatie bij tussentijdse evaluaties gedurende de opdracht.

Wilt u voor uw bureausituatie de specifieke mogelijkheden en risico’s in kaart brengen?

Onze verzekeringspartners inventariseren uw wensen en komen met een advies gebaseerd op uw situatie.

Ook komt het voor dat een opdrachtgever (of soms de curator daarvan) zowel het bureau als de interimmanager zonder meer aansprakelijk stelt, en dan afwacht bij welke partij het meeste te halen valt, zowel in juridische als financiele zin. Alleen al de kosten van juridische bijstand voor eerste verweer kunnen dan enorm oplopen.

VBIM heeft voor alle voorkomende gevallen een maatwerk BA polis voor bureaus. Daarmee wordt overlap met de eigen BA polis van de interimmanager vermeden, en tegelijk wordt voorkomen dat er gaten tussen de polissen vallen. Ook worden de eerste kosten van juridische bijstand gedekt (bijvoorbeeld om op een dagvaarding te kunnen reageren), ook als na onderzoek zou blijken dat de claim niet valt onder de polisvoorwaarden.

VBIM kan desgewenst een combinatie-pakket opstellen waarbij de aangesloten interimmanagers een eigen polis krijgen en het bureau een daarop aansluitende polis. Dat biedt voordelen in zowel premiestelling als adequate afhandeling bij eventuele claimsituaties.