Postbus 64710 | 2506 CC Den Haag
Ik ben al jaren succesvol werkzaam als zelfstandig interimmanager, waarom moet ik me dan bij VBIM weer apart laten toetsen om een verzekering te kunnen afsluiten?

VBIM heeft als doelstelling het opbouwen van een bestand van professionele beroepsbeoefenaren. Voor interimmanagers bestaat geen landelijk geldende kwaliteitsnorm of accreditatie. VBIM heeft daarom zelf een toetsingskader ontwikkeld (ondernemerschap en feitelijke ervaring uitvoering interimopdrachten) om te bezien of een kandidaat voldoet aan de VBIM normen. De VBIM toetsing zegt niets over de eigen professionaliteit van kandidaten bij in het verleden uitgevoerde opdrachten of werkzaamheden.

Ik ben net begonnen als zelfstandig interimmanager maar heb wel veel jaren werkervaring als manager/directeur in loondienst. VBIM vraagt tenminste 2 jaar werkervaring. Telt werkervaring uit mijn voorgaande baan of activiteiten niet mee?

VBIM kijkt naar de ervaring opgedaan als zelfstandig ondernemer, niet naar algemene werkervaring. Het zelfstandig ondernemerschap stelt andere eisen dan het werken in de gereguleerde omgeving van een loondienstverband, flex of vast.
Met minder dan 2 jaar ervaring als zelfstandig opererende professional kunt u toch deelnemen in de VBIM collectiviteit als u zich laat begeleiden door een schaduwmanager. Zie de website over de toepassing van schaduwmanagement.

Waarom is de jaarbijdrage een vast bedrag per kalenderjaar, los van datum van toelating, en waarom kan ik mijn deelnameschap niet opzeggen op elke gewenste maand maar alleen per 31 december?

De deelnemersbijdrage dekt de gemiddelde kosten per deelnemer per jaar. Ook als een deelnemer bijvoorbeeld per juni wil toetreden of wil opzeggen heeft VBIM dezelfde kosten gemaakt (of is verplichtingen aangegaan) voor bestandsmutaties, administratie, accountant, websitebeheer en onderzoek. VBIM kiest voor een simpele en goedkope deelnemersadministratie. Een systeem met aanmelding, opzegging en facturatie per maand zou meer tijd/geld kosten voor het secretariaat. De kosten daarvan worden door alle deelnemers gedragen. VBIM meent dat een solidair bedrag per deelnemer van € 9,17 per maand (€ 110 per jaar) wenselijk is voor de continuïteit van VBIM en redelijk valt op te brengen voor professionele interimmanagers.

Waarom moet ik bij opzegging van VBIM deelnameschap apart nog mijn verzekeringen opzeggen?

Via het VBIM collectief gelden op de polissen de speciale VBIM voorwaarden en premies. Bij opzeggen van deelname in VBIM (altijd per 31-12) vervallen de collectieve polisvoorwaarden, maar niet de verzekeringsovereenkomst op zich. VBIM is geen partij in de verzekeringsovereenkomst tussen de interimmanager en de verzekeraar. Daarom moet men zelf de polis opzeggen of met de verzekeraar afspraken maken over prolongatie van de polis tegen andere premies en voorwaarden.

Waarom moet ik bovenop de verzekeringspremie ook nog jaarlijks deelnemerskosten aan VBIM betalen? Daarmee valt het premievoordeel met andere polissen van ondernemersorganisaties vrijwel weg.

VBIM is geen verzekeringsagent. Wij verdienen ook niets aan de lopende verzekeringen. VBIM brengt door netwerking en toelatingstoetsing een kwalitatief hoogwaardig bestand bijeen van professionals. Volume telt bij het aangaan van collectieve polissen, maar ook kwaliteit van het bestand bepaalt de premiestelling. Immers bij veel claims zal de verzekeraar een hoger risico doorberekenen. VBIM doet zelf onderzoek naar de claimrisico’s in het interimvak en spreekt permanent met verzekeraars over aanpassing van de voorwaarden van polissen. Zodoende ontstaat een goed mix van speciale voorwaarden tegen lage premies. De deelnemers maken het met hun jaarbijdrage mogelijk dat VBIM dit onafhankelijk onderzoek kan doen en de gebruikelijke kantoorkosten kan dekken. Ook kan VBIM in voorkomende gevallen uit coulance deelnemers met verzekeringsproblemen tegemoetkomen.

De VBIM premies zijn niet altijd de laagste in de markt voor zelfstandige ondernemers. Wat is dan de toegevoegde waarde van dit collectief?

VBIM kiest bewust voor polissen met zo volledig mogelijk dekking, ook voor deelnemers boven de 55 jaar. Onze deelnemers willen niet bij een onverhoopte claim te horen krijgen dat er geen dekking is op hun specifieke probleem, of dit nu gaat over arbeidsongeschiktheid of bestuurlijke aansprakelijkheid. VBIM heeft door de ruim 20-jarige ervaring met duizenden interimmanagers als geen ander een goed beeld van de risico’s die interimmanagers kunnen lopen. Die kennis is het voordeel van een groot collectief. Wij hebben een selectie gemaakt met verzekeraars die tegemoet komen aan deze risico’s. Zodoende bieden wij als één van de weinigen in de markt complete dekking zodat onze deelnemers zich volledig kunnen focussen op hun vak.

Ik heb voldoende aan een aansprakelijkheidspolis die dekking geeft voor mijn beroepsaansprakelijkheid. De VBIM BA polis dekt ook bestuurlijke aansprakelijkheid, dat maakt de polis toch onnodig duur?

De VBIM BA polis dekt inderdaad alle activiteiten als interimmanager. De ervaring leert dat de scheiding tussen beroeps- en bestuursaansprakelijkheid door de toenemende juridisering van conflicten steeds smaller wordt. Een interimmanager neemt al gauw eigen beslissingen of heeft bevoegdheden om zijn werk te doen (budget, personeel), ook al staat dit niet expliciet in de management overeenkomst. Uit jurisprudentie blijkt steeds vaker dat dergelijke beslissingen kunnen kwalificeren als mede-beleidsbepalend, en een claim kan dan vallen onder de bestuurlijke aansprakelijkheid. VBIM kiest voor duidelijkheid: de polis dekt altijd uw werkzaamheden, op basis van de feitelijke situatie.

Moet ik bij elke interimopdracht schaduwmanagement toepassen?

VBIM stelt alleen voor de BA verzekering het toepassen van schaduwmanagement verplicht. Dit staat ook in de polisvoorwaarden. Voor de overige verzekeringen en andere VBIM diensten is schaduwmanagement niet verplicht.

Mijn vraag staat er niet bij. Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

U kunt gemakkelijk contact met ons opnemen door het contact formulier op deze pagina in te vullen.

Staat je vraag er niet bij?

Stel je vraag dan aan ons!