Postbus 64710 | 2506 CC Den Haag

Interimmanagers konden zich in de jaren negentig niet individueel verzekeren tegen juridische aansprakelijkheid. Ook het aangaan van een arbeidsongeschiktheidspolis was door de hoge premies vrijwel onmogelijk.

Ernst & Young Interimmanagement en PCM Consult hebben het initiatief genomen in deze situatie verandering te brengen. VBIM is in 1993 door beide bureaus opgericht en heeft door het bijeenbrengen van een collectief van ca. 500 streng geselecteerde en ervaren interimmanagers een kwalitatief verzekerbare beroepsgroep gevormd.

Daardoor kon VBIM een eigen bestuurs- en beroeps aansprakelijkheidspolis ontwikkelen die precies aansluit op de behoeften en situatie van interimmanagers. Met verzekeraars en intermediairs worden samenwerkingsverbanden gevormd waar interimmanagers een verzekering kunnen afsluiten. VBIM heeft de vorm van een onafhankelijke stichting en heeft geen bestuurlijke bindingen met financiele instellingen, interimbureaus of interim-organisaties.

Organisatie


VBIM is zelf geen verzekeraar of assurantie-intermediair. Wij brengen een verzekerbaar collectief van professionals bijeen onder specifieke beroepsmatige kwaliteitstoetsing.

VBIM bespreekt de specifieke polisvoorwaarden met financiele dienstverleners (verzekeraars en intermediair). Met een door de Afm toegelaten, landelijk werkend intermediair gaat VBIM een overeenkomst aan voor het uitvoeren van alle verzekeringsactiviteiten, zoals verzekeringsacceptatie, polisuitgifte, premie-inning, schademelding- en afhandeling, en individuele advisering aan deelnemers/polishouders over verzekeringen.

Het VBIM bestuur wordt gevormd door personen die zelf interimmanager zijn, of dit beroep jarenlang als zelfstandig ondernemer of via bekende interimbureaus hebben uitgevoerd.

Doelstelling

VBIM is een geheel zelfstandige organisatie en is door – en – voor- interimmanagers opgezet. VBIM heeft geen winstoogmerk en dient maar één belang: dat van de individuele interimmanager of samenwerkingsverbanden van individuele interimmanagers. Deelnemers kunnen er zeker van zijn dat de door ons ontwikkelden verzekeringen exact aansluiten op de behoeften van interimmanagers. Wij doen dat in vorm van een collectief, tegen lage kosten.

Voor de ervaren interimmanager en de RIM bureaus is VBIM de sinds 1993 bekende en betrouwbare partner als het om specifiek op de eigen beroepspraktijk afgestemde goede verzekeringen gaat.

Het doel van VBIM is het bieden van praktijkgerichte diensten en een volledig collectief verzekeringspakket toegespitsts op de groep geselecteerde professioneel werkende, zelfstandige interimmanagers. Voor dit collectief worden specifiek op de beroepspraktijk gerichte zakelijke verzekeringen en andere beroepsgerelateerde diensten ontwikkeld.

Voor de startende interimmanager is VBIM een algemene vraagbaak en behulpzaam bij het direct afsluiten van een passende verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid zoals door opdrachtgevers en bureaus vaak wordt gevraagd.

Voor samenwerkingsverbanden van interimmanagers is VBIM de unieke partner in het op maat ontwikkelen van verzekeringen voor het bureau zelf en de uitvoerende interimmanagers.

VBIM heeft de professionele beroepsuitoefening hoog in het vaandel staan. Ervaren interimmanagers kunnen na toetsing deelnemer worden in VBIM. Voor starters heeft VBIM een begeleidingsprotocol. De vakinhoudelijke kwaliteit wordt onder meer geborgd door het toepassen van schaduwmanagement. VBIM heeft daartoe een eigen procedure ontwikkeld. Deze wordt toegepast door enkele bij de RIM aangesloten bureaus. Alle interimmanagers die deelnemer zijn in VBIM verplichten zich dit protocol te hanteren.

VBIM staat de deelnemers met raad terzijde over onderwerpen die met de zakelijke beroepsuitoefening als zelfstandig ondernemer te maken hebben, zoals contractering en fiscale kwesties. In samenwerking met de VBIM partners kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd rond onderwerpen die relevant zijn voor de beroepsgroep.