Postbus 64710 | 2506 CC Den Haag

Interimmanagers konden zich in de jaren negentig niet individueel verzekeren tegen juridische aansprakelijkheid. Ook het aangaan van een arbeidsongeschiktheidspolis was door de hoge premies vrijwel onmogelijk.
Ernst & Young Interimmanagement (Johan Brandsema) en PCM Consult (Peter Jongmans) hebben het initiatief genomen in deze situatie verandering te brengen. VBIM is in 1993 door beide bureaus opgericht en heeft door het bijeenbrengen van een collectief van ca. 500 streng geselecteerde en ervaren interimmanagers een kwalitatief verzekerbare beroepsgroep gevormd. Daardoor konden met verzekeraars specifieke polisvoorwaarden worden ontwikkeld tegen 50% tot 90% lagere premiekosten.

VBIM heeft de vorm van een stichting met een onafhankelijk van financiele instellingen, interimbureaus of interim-organisaties staand bestuur. Bij de oprichting is gekozen voor de naam Verzekerings Belangen Interim Managers vanwege de kernactiviteit destijds.

Inmiddels is VBIM op meer terreinen actief en is een meer passende handelsnaam gekozen: VBIM / Vrije Beroepsorganisatie Interim Managers.

Organisatie


VBIM is zelf geen verzekeraar of intermediair (assurantie tussenpersoon). Wij brengen een verzekerbaar collectief van professionals bijeen onder specifieke beroepsmatige kwaliteitstoetsing en bieden daarnaast diverse diensten aan de deelnemers.

VBIM bespreekt de specifieke polisvoorwaarden met financiele dienstverleners (verzekeraars en intermediair). Met een door de Afm toegelaten, landelijk werkend intermediair gaat VBIM een overeenkomst aan voor het uitvoeren van alle verzekeringsactiviteiten, zoals verzekeringsacceptatie, polisuitgifte, premie-inning, schademelding- en afhandeling, en individuele advisering aan deelnemers/polishouders over verzekeringen.

Het VBIM bestuur wordt gevormd door personen die zelf interimmanager zijn, of dit beroep jarenlang als zelfstandig ondernemer of via bekende interimbureaus hebben uitgevoerd. Daarnaast moeten bestuursleden deskundigheid hebben op het gebied van verzekeringen en pensioenen. De bestuursleden ontvangen een algemene kosten- en vacatievergoeding voor vergaderingen en besprekingen. De variabele tijdsbesteding komt neer op gemiddeld één dag per week. Naast het bestuur is op part time- en flex basis een secretariaat ingehuurd dat zich bezig houdt met het bestandsbeheer en gebruikelijke kantoorwerkzaamheden. Het secretariaat voert ook het beheer van de website uit. De jaarstukken van de stichting worden gecontroleerd door een registeraccountant. Het bestuur laat zich bijstaan door een advocatenkantoor. De jaarbijdrage van de deelnemers moet dekkend zijn voor de exploitatie, dat wil zeggen voor de kosten van secretariaat/ict, accountant, juridische advisering, bijeenkomsten, bestuur en het instandhouden van een reserve voor het doen van (markt- en juridisch) onderzoek en coulancekwesties ten behoeve van deelnemers. Sinds de oprichting heeft de stichting een positief eigen vermogen.

De bestuursleden van VBIM onderhouden regelmatige contacten met andere organisaties in de beroepsgroep en met relevante andere partijen. Dit zijn onder andere:

 • RIM aangesloten bureaus en het RIM bestuur
 • IM Register (vm ORM)
 • Ned. Vereniging van Interimmanagers
 • VNO-NCW
 • PZO (platform Zelfstandige Ondernemers)
 • SER vertegenwoordigers zelfstandigen (oa FNV-ZZP)
 • politieke partijen Tweede Kamer (woordvoerders dossiers zzp, fiscaliteiten, sociale zekerheid)
 • Pensioen Federatie
 • Raad voor Accreditatie
 • landelijk werkende verzekeringsintermediairs
 • verzekeraars, banken en pensioenstellingen met voor VBIM passende financiele producten
 • ad hoc contacten met onderwijsinstellingen (Nyenrode) en grote inhuurders (ministeries).

Door dit brede netwerk is VBIM goed geïnformeerd over tal van kwesties die van belang zijn voor zzp-ers en DGA’s in algemene zin en meer in het bijzonder in onze beroepsgroep.

Bestuur VBIM


Peter Jongmans

Peter Jongmans

Voorzitter
Peter Jongmans is sinds 1987 werkzaam in de publieke en private sector als manager en adviseur. Momenteel vervult hij een aantal bestuurlijke posities. Jongmans was onder andere President van de Rekenkamer in Den Haag en toezichthouder bij een grote bank/verzekeraar. Hij ziet voor VBIM een belangrijke rol als volstrekt onafhankelijke en non-profit beroepsorganisatie, gericht op collectieve financiele diensten. Jongmans is één van de initiatiefnemers bij het opzetten van een pensioenproduct voor zzp-ers en DGA’s, waaronder ook de VBIM deelnemers. Daartoe voert hij vele gesprekken in Haagse kringen met alle betrokken partijen. Verder is hij voor VBIM de gesprekspartner met partijen in de verzekeringsbranche.
Inge Priester

Inge Priester

Penningmeester
Inge Priester heeft een carriere in de financiele sector, waar zij onder andere directeur bij een financiele instelling was. Na een aantal jaren als interimmanager gewerkt te hebben is zij momenteel werkzaam als actuaris, en is zij penningmeester van VBIM. Zij draagt al vele jaren zorg voor de gezonde financiele positie van de stichting. Daarmee is VBIM ook feitelijk onafhankelijk van de partijen waarmee wordt samengewerkt. Priester ziet er op toe dat de premies voor de VBIM verzekeringen in goede balans zijn met de specifieke polisvoorwaarden en dat deelnemers als collectief een optimale service krijgen bij de samenwerkingspartners.

Doelstelling

VBIM is een geheel zelfstandige organisatie en is door – en – voor- interimmanagers opgezet. VBIM heeft geen winstoogmerk en dient maar één belang: dat van de individuele interimmanager of samenwerkingsverbanden van individuele interimmanagers. Deelnemers kunnen er zeker van zijn dat de door ons ontwikkelden verzekeringen exact aansluiten op de behoeften van interimmanagers. Wij doen dat in vorm van een collectief, tegen lage kosten.

Voor de ervaren interimmanager en de RIM bureaus is VBIM de sinds 1993 bekende en betrouwbare partner als het om specifiek op de eigen beroepspraktijk afgestemde goede verzekeringen gaat.

Het doel van VBIM is het bieden van praktijkgerichte diensten en een volledig collectief verzekeringspakket toegespitsts op de groep geselecteerde professioneel werkende, zelfstandige interimmanagers. Voor dit collectief worden specifiek op de beroepspraktijk gerichte zakelijke verzekeringen en andere beroepsgerelateerde diensten ontwikkeld.

– Peter Jongmans, bestuurslid VBIM

Voor de startende interimmanager is VBIM een algemene vraagbaak en behulpzaam bij het direct afsluiten van een passende verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid zoals door opdrachtgevers en bureaus vaak wordt gevraagd.

Voor samenwerkingsverbanden van interimmanagers is VBIM de unieke partner in het op maat ontwikkelen van verzekeringen voor het bureau zelf en de uitvoerende interimmanagers.

VBIM heeft de professionele beroepsuitoefening hoog in het vaandel staan. Ervaren interimmanagers kunnen na toetsing deelnemer worden in VBIM. Voor starters heeft VBIM een begeleidingsprotocol. De vakinhoudelijke kwaliteit wordt onder meer geborgd door het toepassen van schaduwmanagement. VBIM heeft daartoe een eigen procedure ontwikkeld. Deze wordt toegepast door enkele bij de RIM aangesloten bureaus. Alle interimmanagers die deelnemer zijn in VBIM verplichten zich dit protocol te hanteren.

VBIM staat de deelnemers met raad terzijde over onderwerpen die met de zakelijke beroepsuitoefening als zelfstandig ondernemer te maken hebben, zoals contractering en fiscale kwesties. In samenwerking met de VBIM partners kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd rond onderwerpen die relevant zijn voor de beroepsgroep.