Postbus 64710 | 2506 CC Den Haag

Het individuele risico van een financiele aanspraak op het beroepsmatig functioneren is voor een zelfstandige niet te dragen. Niet alleen kunnen claims hoog oplopen, de kosten van juridische bijstand overtreffen dit nogal eens. Uitsluiting van claimbedragen hoger dan de betreffende omzet op de opdracht (via bijvoorbeeld contractuele bepalingen) zijn aan te raden maar blijken in de praktijk niet altijd houdbaar in procedures voor de rechtbank.

De interimmanager beweegt zich in steeds andere sectoren en bedrijfstakken, in verschillende posities, met uiteenlopende risicoprofielen. Een interimbestuurder van een woningcorporatie heeft een ander risicoprofiel dan een interimmanager bij een gemeentelijke dienst. Voor de gemiddelde verzekeraar is het risico van de verzekerde op claims daarom moeilijk in te schatten. Daar komt bij dat de interimbranche geen algemeen of wettelijk erkend keurmerk kent zodat een verzekeraar de kwaliteit van de dienstverlening moeilijk kan inschatten.

VBIM heeft deze branchekennis vanuit de oprichtende partijen en nader opgebouwd vanaf 1993. Inmiddels is een kwalitatief hoogwaardig professioneel bestand van interimmanagers opgebouwd waarmee de risico’s over het collectief worden gespreid. Deze risico’s worden verder beperkt door de verplichte toepassing van schaduwmanagement.

VBIM wenste een ruime dekking in alle situaties waar interimmanagers mee te maken hebben. Dat bestond in 1993 niet, zodat VBIM zelf een aansprakelijkheidspolis heeft ontwikkeld, specifiek voor de interimpraktijk en gebaseerd op de ervaringen van honderden interimopdrachten. Alle wettelijke aansprakelijkheid wordt met de VBIM BA polis afdekt, waardoor de VBIM polis uniek is in Nederland.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Interimmanagers zijn ondernemers die hun bedrijfsmatige aansprakelijkheid willen of moeten afdekken zoals te doen gebruikelijk bij alle ondernemers. Veelal stellen opdrachtgevers of interimbureaus als voorwaarde dat de interimmanager deze aansprakelijkheden via een verzekering beperkt.

Beroepsaansprakelijkheid

Interimmanagers treden op namens de organisaties waarin zijn tijdelijk werkzaam zijn. Soms betreft het statutaire posities, of titulaire directie- of managementfuncties waar de interimmanager eigen bevoegdheden heeft op gebied van organisatie, personeel, financien en operationele zaken. Vaak is de interimmanager voorzitter of lid van een MT of projectteam.
Regelmatig komt het voor dat interimmanagers ook “naar buiten” optreden namens de organisatie, in contacten met leveranciers, dienstverleners, klanten, relaties, media, of andere stakeholders. Dit los van eventuele juridische vertegenwoordigingsbevoegdheid.

In alle gevallen is de interimmanager kwetsbaar voor aanspraken op zijn beroepsmatig functioneren, door hem gedane uitspraken of afgesloten contracten en overeenkomsten. Op deze punten dekt de VBIM beroepsaansprakelijkheidsverzekering dit soort aanspraken.

  • Gecombineerde BA verzekering specifiek gericht op interimmanagers.
  • Dekking van bedrijfsaansprakelijkheid
  • Dekking van beroepsaansprakelijkheid
  • Dekking voor bestuursaansprakelijkheid, met uitzondering van bekleding van statutaire posities bij buitenlandse rechtspersonen en AEX genoteerde ondernemingen. Eventueel kan dit via maatwerk wel gedekt worden.
  • Rechtsbijstandsdekking tot een bedrag van +/- € 10,000. Ook als achteraf blijkt dat de claim niet valt onder de dekking van de polis.
  • Sluimeroptie van maximaal 1 jaar tegen sterk gereduceerd tarief.

Bestuursaansprakelijkheid

Indien sprake is van statutaire posities, of in juridische zin sprake is van mede-beleidsbepalende posities, kan de interimmanager ook vallen onder de bestuurlijke aansprakelijkheidswetgeving.
De VBIM BA polis is een volwaardige BCA polis zoals deze ook geldt voor bestuurders (RvB, RvC, RvT en statutaire directie) en biedt maximale dekking voor aanspraken op dit gebied.
De polis heeft standaard geen dekking voor statutaire posities bij buitenlandse rechtspersonen en bij AEX genoteerde ondernemingen. Dit komt zelden voor bij interimmanagers en deze dekking zou de standaardpremie onnodig hoog maken. Indien deze dekking wel gewenst is maakt VBIM een individuele maatwerk aanvulling op de polis, specifiek voor de betreffende interimopdracht.

Juridisch verweer

De VBIM BA polis biedt daarnaast een unieke rechtsbijstandsdekking. Tot een bedrag van ca. € 10.000 worden de kosten van juridisch verweer gedekt, ook als achteraf zou blijken dat de claim niet valt onder de dekking van de polis. Wij hebben dit opgenomen omdat uit de praktijk blijkt dat opdrachtgevers (of hun rechtsopvolgers zoals bijvoorbeeld curatoren) vrij gemakkelijk gebruik maken van een algemene aansprakelijkheidstelling via dagvaarding van interimmanagers. Die moet dan in ieder geval juridische bijstand inroepen om te reageren op de dagvaarding, zonder dat op dat moment duidelijk is of de claim terecht is, en of de claim onder de polisdekking valt.

VBIM en diens verzekeraar beschikken over ruime ervaringen specifiek op het gebied van claims op interimmanagers. Wij zijn daarom als geen ander is staat onze deelnemers adequaat bij te staan ingeval van aansprakelijkheidstelling.

Sluimeroptie

Tot slot biedt de VBIM BA polis een sluimeroptie. Interimmanagers hebben te maken met periodes zonder werk tussen opdrachten in. Gedurende maximaal een jaar kan voor deze “in between” periode de polis in stand worden gehouden tegen een beperkte vergoeding. Dat voorkomt de procedure van het opnieuw aanvragen met de tijd en afsluitkosten die daarbij horen, en zorgt ervoor dat het nalooprisico uit voorgaande opdrachten langdurig onder de verzekeringsdekking blijft.

VBIM heeft met deze gecombineerde BA polis sedert 1993 een uniek product, specifiek gericht op de dagelijkse praktijk van de interimmanager. De basispremie is vanaf € 600 per jaar, individueel aan te passen afhankelijk van hogere dekking (boven € 1 miljoen) of lager eigen risico (standaard € 4.000).