Postbus 64710 | 2506 CC Den Haag

Bepalingen van deelname, betalingen en procedure tot beëindiging van deelname in VBIM

 

1. Aangaan en looptijd deelnemerschap
Het bestuur besluit in eigen discretie over het toelaten van bureaus en deelnemers en richt zich daarbij naar de gebruikelijke normen van professionele uitoefening van het ondernemerschap, het vak interimmanager en het belang van het VBIM collectief. Over besluiten van al dan niet toelating kan niet worden gecorrespondeert.

Het deelnemerschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar, met stilzwijgende verlenging voor steeds één kalenderjaar. Het deelnemerschap kan op elk moment in een jaar ingaan, echter slechts eindigen per 31 december van een jaar.

2. Mutaties adres- en bedrijfsgegevens
Deelnemers zijn verplicht veranderingen in statutaire bestuurders, bedrijfsnamen, bedrijfsadressen, woonadressen, e-mailadressen en aanpassingen in de statuten van ondernemingen onverwijld aan VBIM door te geven. Dit kan per e-mail of per post en heeft alleen geldigheid indien de deelnemer van VBIM binnen 6 weken een bevestiging per e-mail ontvangt. VBIM zal dan tevens de wijziging doorgeven aan verzekeraars. Indien VBIM wordt geconfronteerd met retourpost of onjuiste e-mail adressen en zelf de juiste adresgegevens moet achterhalen, is de deelnemer in gebreke van het doorgeven van mutaties, en heeft VBIM het recht om administratiekosten in rekening te brengen voor het achterhalen en corrigeren van gegevens. Deze kosten bedragen tenminste euro 95,00. Polisvoorwaarden kunnen aanvullende bepalingen bevatten omtrent de actualisering van deze gegevens.

(Opmerking: Indien de deelnemer uitsluitend een adreswijziging aan de verzekeraar opgeeft, bereikt deze VBIM niet!
Alle (rechts) gevolgen van het niet tijdig en/of op de juiste wijze doorgeven van adresmutaties komen voor rekening en verantwoordelijkheid van de deelnemer).

3. Beëindiging deelname
Beëindiging van deelnemerschap door deelnemers kan per e-mail of aan het op dat moment geldende adres van de stichting zoals aangegeven op de website www.vbim.nl. Beëindigingen voor het opvolgende kalenderjaar dienen uiterlijk op 31 december van het lopende jaar door VBIM te zijn ontvangen.

Opzegging tot beëindiging door deelnemers kan gedurende het gehele jaar worden gedaan, de rechten en plichten blijven dan over en weer in stand tot en met 31 december 24.00 uur van het lopende jaar.

Bij tussentijdse beëindiging heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de deelnemersbijdrage over het lopende jaar.

4. Beëindiging polissen en overige financiële diensten
Beëindiging van het deelnemerschap houdt automatisch in dat de collectieve en specifieke VBIM voorwaarden van financiële produkten die via VBIM zijn gesloten komen te vervallen per 31 december 24.00 uur van het lopende jaar, of zoveel eerder als verzekerde en verzekeraar/bank overeen komen. In geval van royement vervallen de collectieve voorwaarden drie maanden na aanzegging royement, maar in ieder geval per 31 december 24.00 van het lopende jaar.

In geval van polissen geldt dat de polis zelf -en de premiebetaling daarvan- door beëindiging van het deelnemerschap niet automatisch komt te vervallen, de deelnemer dient dit zelf aan de verzekeraar op te zeggen, VBIM is immers geen partij in de verzekeringsovereenkomst. De deelnemer kan er voor kiezen de polis voort te zetten onder individueel met de verzekeraar overeen te komen polisvoorwaarden en premiestellingen.

5. Jaarlijkse- en éénmalige bijdrage en betalingsvoorwaarden
Het Bestuur stelt een jaarlijkse deelnemersbijdrage vast. De betaling van de jaarlijkse deelnemersbijdrage blijft ook bij opzegging tussentijds voor het gehele bedrag verschuldigd. (Opmerking: De aanpassing van de jaarbijdrage kan niet meer dan 10% afwijken van het bedrag in het voorgaande jaar. Het Bestuur kan aan door hem aangewezen groepen deelnemers kortingen verlenen of specifieke heffingen in rekening brengen). Het Bestuur stelt jaarlijks éénmalige toelatingsbijdragen voor nieuwe deelnemers vast alsmede specifieke heffingen voor groepen deelnemers of bureaus.

Facturen worden gezonden per e-mail aan het bij VBIM bekende adres zoals opgegeven door deelnemers. De facturen voor de bijdragen en alle overige in rekening te brengen bedragen dienen binnen veertien dagen na datum verzending volledig te worden voldaan.

Indien een deelnemer in gebreke blijft voor gehele of gedeeltelijke betaling van de jaarbijdrage en/of de éénmalige toelatingsbijdrage of andere heffingen, heeft VBIM het recht de vordering zonder verdere ingebrekestelling te vermeerderen met euro 95,00 administratiekosten, alsmede renten en invorderingskosten, en tevens de vordering uit handen te geven waarbij de kosten daarvan volledig voor rekening van de deelnemer komen.

Indien de deelnemer, na eerste aanmaning per e-mail of brief, en daarna per aangetekende brief gezonden aanmaning of invordering, verder in gebreke van betaling blijft, heeft VBIM het recht om de collectieve en specifieke voorwaarden van financiële produkten te beëindigen (verzekerings- overeenkomsten en premiebetalingsverplichting blijven echter in stand). De collectieve voorwaarden eindigen 3 maanden na de datum van de tweede aanmaning, maar in ieder geval per 31 december 24.00 uur van het lopende jaar.

6. Royement
Het VBIM bestuur kan deelnemers royeren indien deze niet aan hun verplichtingen jegens VBIM en/of verzekeraars voldoen. Het royement gaat in onmiddellijk na de verzenddatum van een aangetekende brief, waarbij tevens drie maanden na de verzenddatum alle rechten op collectieve en specifieke voorwaarden in de verzekeringsdekking komen te vervallen. Het royement ontslaat de deelnemer niet van diens op dat moment bestaande verplichtingen jegens VBIM en verzekeraars.

7. Deze bepalingen vervangen alle vorige versies en zijn geldig vanaf 1 januari 2022.